דילוג לתוכן

עגלת קניות

עגלת הקניות שלך ריקה כרגע

תנאי שימוש

כללי

 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר  www.elliotkohn.co.il (להלן: "האתר" ו/או "החברה") מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין הגולשים באתר לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ומעידים על הסכמת הגולשים, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
 3. אתר זה נמצא בבעלות חברת ״Elliot Kohn Enterprise״ עוסק מורשה 340924315 (להלן: "החברה").
 4. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.
 5. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים למיניהם וכו') כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 6. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי תכשיטים הזמינים באתר ו/או כל סחורה אחרת הנמכרת באתר, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או השגיאות הנ״ל.
 7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות הגולש לא ישמשו בפרשנות התקנון.
 8. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת, למעט באישור מראש ובכתב.
 9. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ועניין.
 10. הגולש באתר זה מקבל בזאת רשות לעשות באתר שימוש אישי בלבד. כל שימוש מסחרי כזה או אחר באתר זה נאסר באופן מפורש וכל משתמש שיעשה זאת ללא הסכמה מראש ובכתב מאת מנהלי האתר, יהא חשוף לתביעה משפטית ולתשלום פיצויים בהתאם לחוק. ככל וברצון הגולש לעשות שימוש מסחרי באתר, עליו לבצע פניה למנהלי האתר.
 11. ידוע לגולשים באתר כי, הזמנת מוצרים או שירותים לרבות עיון ו/או גלישה באתר, מהווה הסכמה להוראותיו של תקנון זה.
תוכן האתר
 1. האתר מכיל מידע ומספק שירותים הקשורים למוצריה ופעילותה של החברה ותחומים המשיקים/ קשורים לפעילותה זו לרבות רכישה דרך האתר, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 2. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה מובהר כי האתר עשוי לכלול מידע משוער ו/או ציפיות עתידיות וכיו"ב וכי כל מידע כאמור אינו ודאי ותלוי במכלול רב של גורמים. מידע המוגש כשירות לציבור, כגון אך לא רק, סקרים, סטטיסטיקות, ניתוחים, הערכות, ו/או מחשבונים ועזרים אחרים, נמסר בלא אחריות לתוכנו, אין לראות במידע המלצה לפעולה, אין להסתמך עליו בלא ביצוע בדיקה נוספת.
 3. החברה אינה נושאת באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן האתר. החברה אינה נותנת מצג כלשהו בקשר עם נכונות תוכן האתר ואין היא אחראית לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו (לרבות מידע הכלול ב"תוכני גולשים", כהגדרתם להלן, ו/או פרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר האתר מכיל קישורים אליהם, ככל שקיימים, וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול באתר באופן כלשהו ו/או נובע ממנו).
 4. החברה תהיה רשאית לכלול במסגרת האתר ו/או לאפשר הכללתם של פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים וכן קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 14 לעיל מובהר כי החברה אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר עם פרסומים ו/או קישורים אלה ויחולו עליהם הוראות הפרקים שלהלן.
 5. ידוע למשתמשי האתר והגולשים בו, כי התוכן המפורסם באתר לרבות המאמרים והכתבות שבו, עשוי לכלול מידע בעל אופי פרסומי.

תכני גולשים

 1. החברה רשאית להפעיל במסגרת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אפיקי תקשורת שונים בהם יתאפשר לגולשים להביע דעה ו/או להגיב ו/או לענות על שאלות וסקרים ו/או להציג שאלות ו/או להעלות ו/או לפרסם מידע וכן להשתתף בכל אופן שהוא בתוכן האתר (כגון במסגרת רשתות חברתיות, צ'אטים, בלוגים, פורומים וכו') (להלן - "תוכן הגולשים").
 2.  מובהר כי, החברה אינה מחויבת בפרסום תכני גולשים באתר וכי פרסומם ייעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, לרבות לעניין אופן הצגתם, מיקומם, משך הזמן בו יוצגו וכיו"ב.
 3. ככל שייכללו באתר תכני גולשים, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או להסיר ו/או לשנות את תכני הגולשים או איזה חלק מהם (בין לפני פרסומם ובין לאחריו).
 4. יובהר, כי החברה אינה אחראית לבחון ולבדוק את אמיתות תוכן הגולשים המתפרסם באתר, יודגש כי האמור בתכנים האמורים אינו מבטא את עמדת החברה. בנוסף מובהר, כי אין בפרסומם של תכני הגולשים במסגרת האתר ו/או באי פרסומם ו/או באי הסרתם מן האתר כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי בגינם.
 5. משתמש המעלה או מפרסם תוכן גולשים מטעמו לאתר בכל דרך שהיא (לרבות באמצעות הרשתות החברתיות, דואר אלקטרוני וכו') מצהיר כי הוא הבעלים של מלוא הזכויות בו ובתוכנו ובכל הצרופות מטעמו (לרבות תמונה, צילום, איור וכו').
 6. עוד מצהיר המשתמש כי, הוא מחזיק בהרשאה כדין מבעל הזכויות לעשות כל שימוש ולהקנות בו כל זכות, וכי אין בפרסום תוכן הגולשים מטעמו ו/או השימוש בו כדי להפר ו/או לפגוע בזכויות קנין רוחני או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי.
 7. משתמש כאמור מוותר על כל זכות שיש לו בתוכן הגולשים שהועלה/ הועבר מטעמו ומסכים לכך שהחברה תהיה רשאית להשתמש בתוכן כאמור ובכל רעיון ו/או ידע ו/או מידע הכלול בו ו/או נובע ממנו בכל אופן שתבחר ולכל מטרה שהיא וכן להעתיקו, להפיצו ולפרסמו בכל אמצעי ובכל אופן שתבחר (בין בארץ ובין בחו"ל), בין בעצמה ובין באמצעות הרשאה לאחרים, והכל מבלי הגבלה בזמן וללא תמורה.
 8. החברה תהיה רשאית לשמור ולהשתמש בכל מידע שנדרש על ידה ונמסר לה על ידי משתמשים וגולשים באתר באופן התואם את מדיניות הפרטיות שלה. כל מידע אחר שהועבר לחברה או הועלה לאתר (שלא עקב דרישת החברה) ייחשב לבלתי חסוי והחברה תהיה רשאית לפרסמו או להשתמש בו בכל צורה אחרת.
 9. החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע לאבטחת המידע הכלול באתר ו/או אשר הועבר במסגרתו אולם על אף האמור ייתכן כי יהיו כשלים באבטחת המידע הנ"ל. החברה אינה מתחייבת לאבטחה מוחלטת של המידע הכלול באתר ו/או מידע שהועבר על ידי משתמשים במסגרת ו/או לצורך השימוש בו (כגון מידע הכלול בתכני גולשים, פרטי משתמשים שנמסרו במסגרת הליך הרשמה לאתר, ככל שיהיה וכו'). במסגרת העלאת  תוכן גולשים לאתר על ידי המשתמשים ו/או מסירת מידע או נתונים כלשהם על ידם הם מאשרים, כי האמור לעיל ידוע להם וכי לא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור.
 10. המשתמש מצהיר שלא להעלות דברי פרסומת שאינם של החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המשתמש שלא להעלות לאתר כל מידע ו/או תוכנה ו/או תוכן שפרסומו על ידו מהווה הפרה של זכויות יוצרים או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי (לרבות הזכות לפרטיות). המשתמשים נושאים באחריות הבלעדית בגין תוכן שהועלה על ידם ו/או מטעמם לאתר.
 11. למען הסר ספק מובהר כי המשתמשים אינם רשאים לעשות שימוש בתכני גולשים המפורסמים באתר, אף אם הם חשופים לצפייתם, אלא אם כן ניתנה הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.

השימוש באתר

 1. אין לעשות כל שימוש באתר למטרות מסחריות, אלא אם נתקבל אישור מפורש לכך מטעם החברה מראש ובכתב.
 2. אין לעשות כל שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות (לרבות במסגרת העלאת תוכן גולשים באופן המנוגד להוראות תקנון זה).
 3. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לאחר ו/או לשדר ו/או לפרסם את תכני האתר ו/או כל חלק מהם. אין להשתמש בתכני האתר ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בהם, למעט למטרה שלשמה הם פורסמו.
 4. אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או כל חלק מהם בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב האתר ו/או את תכניו ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים).
 5. אין להציג את אתר החברה ו/או תכניו ו/או כל חלק מהם במסגרת אתרי אינטרנט אחרים.
 6. חל איסור מוחלט להעלות תוכן גולשים לאתר בניגוד להוראות סעיף 27 לעיל.
 7. חל איסור מוחלט לפגוע בכל אופן שהוא בשימושם של משתמשים אחרים באתר.
 8. חל איסור מוחלט לפגוע ו/או להפריע לשימוש באתר ו/או למידע המתפרסם באתר ו/או בשרתיו (כגון על ידי יירוט).
 9. חל איסור מוחלט לנסות לעקוף ו/או לפגוע בתוכנות אבטחה כלשהן באתר.
 10. אין להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו לצורך פריצה למערכות מחשב כלשהן (לרבות אלו של האתר עצמו) ו/או לסרוק פורטים ו/או להפיץ וירוס מחשב או כל תוכנה מזיקה אחרת ו/או להפיץ מכתבי שרשרת ו/או לעשות באתר שימוש שמטרתו העיקרית הינה להעמיס על מערכות המחשב של האתר ו/או למנוע או לפגוע בשימוש באתר ו/או בכל אתר אינטרנט אחר ו/או לכל שימוש אחר שיש בו פגיעה באתר ו/או משתמשיו ו/או צדדים שלישיים כלשהם.
 11. המשתמש ו/או הגולש באתר, בעשותו כן, מסכים להוראות הכלולות בפרק זה לעיל ומתחייב לפעול בהתאם להן ולכל הוראות התקנון ובהתאם לכל דין. מובהר כי, החברה רשאית למנוע באופן מידי ממשתמש שיפר איזה מהוראות תקנון זה את השימוש באתר ולנקוט נגדו בכל סעד המוקנה לה בהתאם לדין (לרבות מסירת מידע רלבנטי לרשויות המוסמכות).

רכישות באמצעות אתר החברה

 1. ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 2. המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל. ככל שהמשתמש הוא קטין (מתחת לגיל 18) המשתמש מצהיר ומאשר כי הרכישה שהוא מבקש לבצע היא מסוג הפעולות שדרכם של קטינים בגילו לבצע ו/או שקיבל הסכמת אפוטרופסיו הטבעיים ו/או החוקיים לביצועה.
 3. המשתמש הוא בעל דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
 4. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי      האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה. מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל כרטיסי אשראי מסוגים שונים.
 5. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.
 6. המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר.
 7. בעת ביצוע עסקה באתר המשתמש יידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: ת.ז. שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. המשתמש מאשר כי, הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.
 8. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים, לא מדויקים או חסרים, החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
 9. באחריות המשתמש לוודא כי, כל הפרטים שהוזנו על ידו הינם נכונים ונקלטו במלואם. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מצהיר ומאשר כי, ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לחברה בשל כך.
 10. בעצם ביצוע העסקה המשתמש מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לו, או לתאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינו מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי.
 11. המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה). במקרה שלאחר מכירה של מוצר, התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן בתוך שלושה (3) ימי עסקים ותאפשר לו לבחור בין הזמנת מוצר חלופי או ביטול העסקה.
 12. התשלום בגין העסקה יבוצע בכרטיס אשראי ובאמצעות "Paypal" בלבד, לא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק, מזומן, זיכוי, מימוש נקודות.
 13. המשתמש ימסור פרטים אישיים כאמור בסעיף 45 לעיל, לאחר מכן יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן- "ההזמנה").
 14. לאחר השלמת ההזמנה תבחן החברה את פרטי אמצעי התשלום ועם קבלת אישורה של חברת האשראי ו/או אישור מטעם "Paypal", תישלח למשתמש הודעת דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר. יובהר ויודגש כי, העסקה תשוכלל רק לאחר שהחברה תקבל את האישורים האמורים על ביצוע החיוב, ובכפוף להימצאות המוצר במלאי, כאמור בסעיף 48 לעיל.
 15. מובהר כי החברה רשאית שלא לקבל תשלום בכרטיסי אשראי מסוגים שונים, בהתאם לשיקול דעתה של החברה. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי או שהחברה אינה מקבלת את סוג כרטיס האשראי של המשתמש תוצג הודעה למשתמש באתר או תישלח למשתמש הודעה בדוא"ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.
 16. מועדי המשלוח של ההזמנה ייחשבו רק החל ממועד אישור העסקה כמתואר לעיל.
 17. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא"ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי החברה בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא"ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה.
 18. רישומי המחשב הפנימיים של החברה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה קבילה לביצוע ההזמנה כאמור.
 19. אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר מפורטים להלן:
 20. החברה תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו.
 21. שירותי השילוח יהיו באמצעות האפשרויות המפורטות באתר החברה.
 22. החברה תפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה.
 23. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות אמצעי התשלום המפורטים לעיל ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח.
 24. מועד אספקת המוצרים המצוין באתר, ביחס לכל מוצר, תלוי בבחירת דרך השילוח ע''י המשתמש במניין ימי העבודה לא יבוא בחשבון ימי ו'-ש', ערבי חג וחג כאשר תחילת ספירתם הינו ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 16:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.
 25. החברה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר המשתמש או שלא נקלטו במלואם במערכת. באחריות המשתמש לוודא כי כל הפרטים שהוזנו על ידו הינם נכונים ונקלטו במלואם.
 26. החברה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
 27. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים החברה מראש, תנקוט החברה במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בפרק שלהלן.

ביטול עסקה על ידי המשתמש

 1. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן - "חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו.
 2. להלן פירוט התנאים והדרך בא יכול המשתמש לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
 3. המשתמש רשאי לבטל את העסקה לרכישת המוצר 48 שעות מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה לפי המאוחר מבניהם וזאת כקבוע בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה);
 4. המשתמש אינו רשאי לבטל עסקה לרכישת המוצרים שלהלן: א. טובין פסידים; ב. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; ג. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית ו/או הוריד את מדבקת האחריות המוצמדת למוצר.
 5. ביטול עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה במייל שכתובתו galiri78@gmail.com בכפוף למסגרת הזמנים הקבועה בסעיף 3 דלעיל.
 6. לאחר קבלת הודעת ביטול העסקה כאמור לעיל, החברה תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו למעט דמי משלוח שהלקוח שילם, ולא תגבה מהמשתמש סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה לא יגבו דמי ביטול).
 7. הזיכוי האמור, מותנה בבדיקת המוצר המוחזר בידי הלקוח לחברה, ולא יתבצע זיכוי בגין מוצר שהוחזר עם פגם ו/או בלאי ו/או שנעשה בו שימוש כלשהו.
 8. במידה ומבצע הפעולה קיבל לידיו את המוצר, בטרם העסקה בוטלה על ידו, ידאג להחזרת המוצר לחברה, על חשבונו, בהתאם לפרטים שיימסרו לו, המוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית.
 9. הלקוח יישא הן בהוצאות עלויות החזרת המוצר והן בעלויות החלפת המוצר לרשות החברה עד סך 35 ₪ להחזרה ואילו 70 ₪ בגין החלפה.
 10. החברה תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה במקרים הבאים:
 11. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
 12. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;
 13. במקרה של כוח עליון (לרבות מגיפה עולמית), פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
 14. אם יתברר לחברה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו;
 15. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת המייל אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.
 16. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי "Elliot Kohn" בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 מדניות אחריות

 1. החברה נותנת אחריות למוצרים המשווקים על ידה. תקופות האחריות הן כדלקמן:
 2. שנה של אחריות לכל תכשיטי החברה (להלן: "תקופת האחריות").
 3. האחריות מאפשרת ללקוחות החברה לשלוח את התכשיטים שנרכשו לניקיון מעת לעת במהלך תקופת האחריות וזאת ללא עלות נוספת.
 4. החברה תפעל ככל יכולתה לתקן מוצרים בתשלום גם לאחר תקופת האחריות, כאשר זמן תיקון ממועד קבלת המוצר יאה זמן סביר הנדרש לשם תיקון התכשיט (במקרים חריגים של חוסר בחלקים יעודכן הלקוח בהתאם).
 5. מובהר כי הלקוח יישא בעלות התיקון מעבר לתקופת האחריות. הלקוח יקבל הצעת מחיר לאישורו לפני ביצוע התיקון. האחריות תפקע מיידית אם התכשיט טופל על ידי גורם שאינו מוסמך מטעם החברה.
 6. ידוע ללקוח כי האחריות לא תחול במקרים הבאים: קרע, פגיעה, שבר בשל שימוש בלתי סביר במוצר ו/או בשל שימוש בניגוד לאמור בהוראות השימוש/ יצרן. בנוסף, לא תחול אחריות עקב אובדן או גניבת המוצר, ירידה או שינוי בצבע של ציפוי הזהב או חלקים ממנו ו/או פגיעה באבנים הטבעיות הכולל שבר או סדק בהן.